Правни услуги

За Булгари Консулт ЕООД е удоволствие да Ви предложи помощта на нашите юристи.

Продукта, който Ви предлагаме, е комплексна юридическа услуга, даваща възможност за най-добър старт във Вашата предприемаческа дейност и обезпечаването ѝ съгласно условията на българското законодателство. Нашите юристи ще Ви помогнат по-бързо да се адаптирате в правната обстановка в Република България. Целият процес на работа на създаденото от Вас предприятие – ежедневна стопанска дейност, организационни и структурни изменения, отношения с партньори, контрагенти, клиенти и контролни органи – се нуждае от постоянни юридически съвети. Кръгът въпроси, които специалистите ни трябва да решават, е широк и разнообразен и по всеки един от тях трябва да бъде намерено правилното решение. Много често решаващ фактор при търсене на изход от трудна ситуация е наличието на опит при разрешаването на сходни проблеми. Нашият юридически отдел оказва професионални услуги както в областите, съпровождащи стопанската дейност, така и при придобиването на недвижими имоти. Индивидуалният подход, провеждането на преговори, защитата на интересите на нашите клиенти и отстояването им пред гражданите и администрацията са наш приоритет.

Девиза, който  следваме е:

Оказаното доверие задължава към ответно доверие.

Философия и цели

Основната идея, определяща посоката на нашата дейност, е стремежът ни чрез професионализъм и оказване на компетентна юридическа помощ да допринесем за баланса във Вашия живот и бизнес.

Изпълнение на правните потребности на нашите клиенти е наш първи приоритет.

Ние се стремим да защитим максимално интересите на клиентите си. Към всеки отделен казус подхождаме с подчертано внимание и професионализъм.

Убеждението ни е, че професионализъм се изгражда, доказва и утвърждава ежедневно.

Многобройните правни проблеми, възникващи във всички сфери на нашия живот, се нуждаят от адекватно и навременно реагиране.

Стремежът ни е да бъдем Ваша надеждна юридическа опора като Ви създадем сигурността и спокойствието, че Вашите права и законни интереси са защитени.

Четирите ключови думи в отношението ни с клиентите са:

Доверие, Почтеност, Откритост и Яснота

За юристите на Булгари Консулт ЕООД почтеността и добросъвестността са традиционни ценности, за утвърждаването на които работим ежедневно.

При разрешаване на Вашите проблеми, ние обсъждаме с Вас всички детайли, за да изработим тактика за постигане на успешен резултат, съчетан с възможно най-ефективно изразходване на средства и време.

Нашите успехи, също така, се дължат на нашата професионална почтеност и конфеденциалност по отношение на всичко, споделено от Вас. Професионалната тайна е основно и първостепенно наше задължение.

Натоварени с Вашите проблеми, ние напълно осъзнаваме, че поемаме отговорност за тяхното разрешаване.

Защо при стартиране и утвърждаване на бизнес в България Ви е необходима правна помощ?

Постигането на успех във всяка сфера на обществения живот означава и съобразяване със закона, а ние можем да Ви предложим най-доброто за Вас решение в конкретната ситуация.

  • В състояние сме да намерим най-краткия законен път за получаване на резрешения (лицензи) и други официални документи, от които се нуждаете;
  • Ще ви помогнем с изготвянето договори, анекси, откази, покани и други документи, от които се нуждаете в деловите си отношения;
  • Когато са изчерпани всички възможности за възстановяване на нарушените Ви права по доброволен ред, ние ще осъществим процесуално представителство и ще организираме защитата Ви пред съд или арбитраж с цел окончателно отстояване на интересите Ви.

Предлагаме Ви нашите услуги в следните области на правото:

Вещно право

  • Проучване правния статут на имоти;
  • Участие в преговори за сключване на сделки с недвижими имоти;
  • Консултации по нотариални производства и изготвяне на нотариални актове;
  • Консултации по реституционни въпроси;
  • Регистрация на жилищностроителни кооперации;
  • Изготвяне и откриване на завещания и консултации по наследственоправни въпроси;
  • Консултации във връзка с териториалноустройствени планове и разрешение за застрояване